Käyttöehdot Huuto Turva -palveluun

Huuto.net käyttöehdot

Lue käyttöehdot huolellisesti

 1. Käyttöehtojen soveltaminen Huuto Turva-palvelun kuvaus
  1. ePrice Oy:n (jäljempänä "Palveluntarjoaja") tuottaman ja ylläpitämän Huuto.net -verkkopalvelun sisältämän Huuto Turva-palvelun (jäljempänä "Palvelu") käyttämiseen sovelletaan näitä käyttöehtoja (jäljempänä "Käyttöehdot"). Käyttäessä Palvelua käyttäjä (jäljempänä ”Käyttäjä”) sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja
  2. Palvelun käyttö edellyttää myyjältä (”Myyjä”) ja ostajalta (”Ostaja") rekisteröitymistä ja Myyjältä tunnistautumista.
  3. Palvelu toimii verkkopalveluna, jossa Palveluun rekisteröityneet ja siellä tunnistautuneet myyjät ja ostajat voivat ilmoittaa tuotteitaan (jäljempänä "Kohde") myyntiin Palvelun välityksellä ja vastaavasti ostaa myynnissä olevia Kohteita. Kohde voi olla myynnissä joko kiinteällä hinnalla (”Kiinteähintainen kohde”) tai huutokaupalla (”Huutokauppakohde”). Huutokauppakohteessa Käyttäjä tekee Kohteesta tarjouksen (”Tarjous”), joka on suurempi kuin muiden Käyttäjien tekemät Tarjoukset. Suurimman kohdan 4.3 mukaisen Tarjouksen tehneestä Käyttäjästä tulee Ostaja. Kaupanteko Palvelussa tapahtuu Käyttäjien kesken näillä käyttöehdoilla, eikä Palveluntarjoaja ole kaupan osapuoli missään suhteessa.
  4. Palvelun käyttö on maksullista Myyjälle. Palveluntarjoaja peri Palvelumaksun Kohteen myyntihinnasta (”Palvelumaksu”) ja Kohteen toimitukseen liittyvät kulut (”Kuljetuskustannukset”) (yhdessä ”Palkkio”). Myyjä voi ostaa Kohteen myyntiin liittyen myös muita maksullisia lisäpalveluita (jäljempänä "Maksullinen palvelu"). Palvelun ja Maksullisten palvelujen palkkioista ilmoitetaan erikseen internetissä Palvelun yhteydessä.
  5. Sen lisäksi, mitä näissä Käyttöehdoissa on sanottu, Käyttäjä sitoutuu noudattamaan Palveluntarjoajan mahdollisesti erikseen antamia tai Palvelun yhteydessä ilmeneviä Palvelun käyttöön liittyviä Palveluntarjoajan tai sen sopimuskumppanin ohjeita. Kulloinkin voimassaolevat käyttöehdot ovat luettavissa internetissä Palvelun yhteydessä.
 2. Käyttöoikeus ja käyttäjätiedot
  1. Käyttäjä saa oikeuden käyttää Palvelua näiden Käyttöehtojen sekä muiden Palvelua koskevien sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Käyttäjän tulee rekisteröityä ja Myyjän lisäksi tunnistautua ja antaa vaaditut rekisteröintitiedot (jäljempänä "Käyttäjätiedot"), joiden avulla Käyttäjä voidaan tunnistaa ja yksilöidä sekä valita salasanalla suojattu käyttäjäkohtainen tunnus ("Käyttäjätunnus") Palvelun käyttämistä varten. Väärien Käyttäjätietojen antaminen on rikos.
  2. Käyttäjä saa Palveluihin tämän sopimuksen mukaisen rajoitetun käyttöoikeuden. Käyttäjällä ei ole oikeutta taltioida, esittää julkisesti, välittää, edelleen lähettää tai käyttää Palvelua tai sen kautta vastaanottamiaan sisältöjä tai niiden osaa muutoin kuin näiden käyttöehtojen ja tekijänoikeuslain sallimissa rajoissa. Käyttäjä sitoutuu Palvelua käyttäessään pitämään Käyttäjätiedot ajan tasalla.
  3. Palveluntarjoajalla on oikeus olla myöntämättä käyttöoikeutta, mikäli kaikkia Käyttäjätietoja ei ole annettu tai tiedot on annettu puutteellisesti tai epäasiallisesti tai Käyttäjä ei muuten täytä käyttöoikeuden myöntämisen edellytyksiä tai Palveluntarjoajan määrittelemästä muusta perustellusta syystä .
  4. Käyttäjällä ei ole oikeutta ilman Palveluntarjoajan etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta käyttää automaattisia järjestelmiä (mukaan lukien ”robot-”, ”spider-” ”scraper-” ja ”offline reader-” ohjelmistot) kappaleiden valmistamiseksi Palvelusta, Palvelun osista tai Palvelun sisällöstä, tai niiden saattamiseksi yleisön saataviin.
  5. Palveluun rekisteröityvän Käyttäjän tulee olla täysivaltainen. Palveluun voi rekisteröityä Käyttäjäksi myös oikeushenkilö. Oikeushenkilön edustajalla tulee olla kelpoisuus päättää ja sitoutua Palvelussa tehtäviin toimiin. Yhdellä henkilöllä voi olla vain yksi tunnus.
  6. Palveluntarjoaja käsittelee rekisteröityneiden Käyttäjien henkilötietoja Palvelun rekisteriselosteen ja tietosuojalausekkeen sekä yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.

   Rekisteriseloste
   Tietosuojalauseke

   Käyttäjätunnus jää näkymään Palvelun viestinnällisiin osioihin, kuten keskustelupalstalle ja palautteisiin, myös asiakassuhteen päättymisen jälkeen.
  7. Käyttäjätiedot ovat lähtökohtaisesti luottamuksellisia. Palveluntarjoajalla on kuitenkin oikeus luovuttaa tiettyjä Käyttäjätietoja Palvelun toiselle Käyttäjälle kaupanteon yhteydessä välittääkseen Kohteen myyjälle tiedot ostajasta ja vastaavasti ostajalle tiedot myyjästä. Välitettäviä tietoja ovat:
   1. Nimi
   2. Osoite
   3. Puhelinnumero
   4. Sähköpostiosoite
  8. Käyttäjä vastaa kaupanteon yhteydessä välitettyjen tietojen asianmukaisesta käsittelystä. Erityisesti yritysasiakkaille välitetyn henkilötiedon osalta Yritysasiakas on Suomen tietosuojalain tarkoittama rekisterinpitäjä ja Palveluntarjoaja on tietosuojalain tarkoittama henkilötietojen käsittelijä. Kumpikin osapuoli sitoutuu noudattamaan toimintaan soveltuvaa tietosuojaregulaatiota, mikä käsittää esimerkiksi henkilötietojen käsittelijältä vaadittavien prosessointi-ilmoitusten tekemisen sekä sitä koskevan Suomen henkilötietolain, sekä Euroopan Unionin tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) noudattamisen niiden sisältämien henkilötietojen käsittelijää koskevien velvoitteiden osalta.
 3. Käyttäjän velvollisuudet ja vastuu
  1. Käyttäjätunnus ja salasana ovat käyttäjäkohtaisia, eikä niitä saa luovuttaa tai ilmaista kolmannelle osapuolelle. Käyttäjä vastaa kaikesta Käyttäjätunnuksellaan tapahtuneesta Palvelun käytöstä. Salasanan tai Käyttäjätunnuksen joutuessa ulkopuolisen tietoon, Käyttäjän tulee ilmoittaa tästä viipymättä Palveluntarjoajalle. Käyttäjä vapautuu ilman Käyttäjän myötävaikutusta salasanallaan ja Käyttäjätunnuksellaan tapahtuvasta käytöstä, kun ilmoitus on vastaanotettu.
  2. Käyttäjä vastaa kaikista Palvelun käytöstä aiheutuvista välittömistä ja välillisistä kuluista.
  3. Käyttäjä sitoutuu kaikessa Palvelun käytössään toimimaan näiden Käyttöehtojen, muiden Palvelun käyttöä koskevien sääntöjen ja ohjeiden sekä lain ja hyvän tavan mukaisesti. Käyttäjä sitoutuu niin ikään noudattamaan muualla Palvelussa asetettuja sääntöjä ja ohjeita. Palvelussa ei saa tarjota myytäväksi tuotteita, jonka tarjoamisen Palveluntarjoaja on kieltänyt. Kielletyt tuotteet löytyvät Palveluntarjoajan sivulta https://www.huuto.net/ohjeet/saannot#kielletyt%20ilmoitukset
  4. Palvelua ei saa käyttää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla vastaavalla oikeudella suojatun aineiston tarjoamiseen, ilmoittamiseen tai muuhun levittämiseen, taikka tavalla, joka on haitallista tai loukkaavaa Palveluntarjoajalle, muille Palvelun käyttäjille tai kolmansille. Palvelussa ei saa myydä Kohdeväärennöksiä tai piraattituotteita. Mikäli Käyttäjä toimittaa Palveluun kuva- tai videomateriaalia, Käyttäjä vastaa siitä, että hänellä on kaikki tarvittavat tekijän- ja muut oikeudet lähettämäänsä materiaaliin.
  5. Käyttäjä sitoutuu siihen, ettei hän lähetä, välitä tai tallenna Palveluun tai sen kautta aineistoa, joka on hyvän tavan tai lain vastaista sekä siihen, ettei hän yllytä toista tällaiseen toimintaan. Käyttäjä sitoutuu myös olemaan lähettämättä, välittämättä tai tallentamatta Palveluun tai sen kautta tekijänoikeuden, tavaramerkkioikeuden tai muun immateriaalioikeuden suojaamaa aineistoa, jollei hänellä ole siihen oikeudenhaltijan nimenomaista lupaa.
  6. Käyttäjä vastaanottaa Palvelun ja käyttää sitä omalla vastuullaan ja vastaa Palvelun käyttämiseksi tarpeellisten laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta, toimintakunnosta ja asianmukaisesta suojaamisesta.
  7. Käyttäjä sitoutuu Kohteen ilmoittaessaan kuvaamaan sen totuudenmukaisesti ja riittävän laajasti.
  8. Käyttäjä vakuuttaa ja vastaa siitä, että hänellä on oikeus myydä ilmoittamansa Kohteet, joita hän tarjoaa myytäväksi Palvelussa. Palveluntarjoaja ei vastaa oikeudettomasti tapahtuneesta myynnistä kolmannelle osapuolelle
  9. Käyttäjä tiedostaa, että Palvelussa tehty myyntitarjous on aina sitova. Käyttäjä tiedostaa lisäksi, että Palvelussa tehty Kohteen osto on aina sitova. Kiinteähintaisessa kohteessa oston katsotaan tapahtuneen, kun Ostaja on siirtänyt Kauppahinnan Palveluntarjoajan asiakasvaratilille. Huutokauppakohteessa oston katsotaan tapahtuneen, kun Ostajalla on Kohteen sulkeutuessa korkein Tarjous Kohteesta.
  10. Maksullisten palveluiden käyttäminen edellyttää palvelun yhteydessä ilmoitetun hinnan suorittamista viimeistään eräpäivänä. Käyttäjällä ei ole Maksullisen palvelun tai sen kautta hankittujen tuotteiden tai palvelujen peruuttamisoikeutta sen jälkeen, kun kyseessä olevan palvelun suorittaminen tai toimittaminen on Käyttäjän tilauksen perusteella sähköisesti aloitettu. Ostaessaan Palveluntarjoajalta Maksullisia palveluita kuluttajaksi katsottava Käyttäjä saa kuluttajansuojalain 6 luvun 14 §:n mukaisen ilmoituksen peruuttamisoikeuden puuttumisesta.
  11. Käyttäjällä on mahdollisuus siirtää haluamansa summa ns. Huuto.net -kukkaroon ("Kukkaro"). Kukkaroon siirrettyä rahaa voidaan käyttää vain Maksullisten palveluiden maksamiseksi. Kukkaro on käytettävissä kaksitoista (12) kuukautta edellisestä kirjautumisesta palveluun. Kukkaroon siirrettyä käyttämätöntä rahaa ei palauteta tai hyvitetä Käyttäjälle.
 1. Palvelun myyntiehdot
  1. Rekisteröityminen ja tunnistautuminen. Käyttääkseen Palvelua Myyjän on rekisteröidyttävä palveluun ja tunnistauduttava käyttäen Palveluntarjoajan vahvaa tunnistautumismenetelmää.
  2. Myyjän lisätiedot. Palveluntarjoaja on Finanssivalvontaan rekisteröitynyt maksupalvelun tarjoaja, jolla on velvollisuus tuntea asiakkaansa toimintaa, havaita ja selvittää epäilyttäviä liiketoimia sekä ilmoittaa epäilyistään Rahanpesun selvittelykeskukselle. Myyjä on velvollinen, Palveluntarjoajan niin pyytäessä, toimittamaan lisätietoja itsestään, kaupoistaan ja asiakkaistaan.
  3. Myyjä ilmoittaa Kiinteähintaisen kohteen hinnan euroissa osana Palvelussa julkaistavaa myynti-ilmoitusta. Myyjän ilmoittama hinta sisältää näiden Ehtojen nojalla perittävän Palkkion, jonka ePrice veloittaa Myyjältä näiden Ehtojen mukaisesti. Huutokauppakohteessa Myyjä ilmoittaa kohteen lähtöhinnan euroissa ja ajankohdan, johon asti Tarjouksia on mahdollista tehdä (”Sulkeutumisaika”). Myyjällä on oikeus keskeyttää Tarjouksien tekeminen eli sulkea kohde jo ennen Sulkeutumisaikaa. Ostajaksi haluavan Käyttäjän tulee tehdä Kohteesta Tarjous, joka on lähtöhintaa suurempi ja, mikäli Kohteessa on muiden Käyttäjien tarjouksia, myös näiden tarjouksia suurempi. Käyttäjästä, jolla on korkein Tarjous Kohteesta sen sulkeutuessa, tulee Ostaja. Huutokauppakohteen Ostajalla on velvollisuus maksaa korkein Kohteesta tarjoamansa summa ePrice Oy:n asiakasvaratilille kolmen vuorokauden kuluessa Kohteen sulkeutumisesta. Summa sisältää Palkkion, jonka ePrice veloittaa Myyjältä näiden Ehtojen mukaisesti. Mikäli Ostaja jättää kohteen maksamatta, myyjällä on oikeus periä kauppahinta muuta kautta, mutta myös oikeus katsoa kauppa peruuntuneeksi.
  4. ePrice veloittaa Myyjältä Palkkion Palvelun kautta tehdyistä kaupoista ja peruuntuneista kaupoista, jotka johtuvat Myyjän laiminlyönneistä. Palkkio määräytyy Myyjän ilmoittamasta Kohteen myyntihinnasta ja kauppaan liittyvistä toimituskuluista. ePrice pidättää Palkkion ja siihen sisältyvän arvonlisäveron Ostajan maksamasta kauppahinnasta ennen kuin maksu tilitetään Myyjälle. ePricen kulloinkin veloittamat Palkkiot on ilmoitettu Palvelun verkkosivuilla.
  5. Kauppasumman tilitys yksityiselle Myyjälle. ePrice vastaanottaa maksun Ostajan Palvelun kautta tilaamasta Tuotteesta Myyjän puolesta ja lukuun kolmannen osapuolen tarjoaman maksupalvelun välityksellä. ePrice tilittää maksun yksityiselle Myyjälle viipymättä ja viimeistään kolme (3) arkipäivää sen jälkeen, kun Ostaja on noutanut tuotteen eikä reklamaatiota ole tehty kohdan 5.24. mukaisesti.
  6. Kauppasumman tilitys elinkeinonharjoittajalle. ePrice tilittää maksun elinkeinonharjoittajan asemassa olevalle Myyjälle aikaisintaan viisitoista (15) ja viimeistään kaksikymmentä (20) kalenteripäivää kohteen vastaanottamisen jälkeen, sillä edellytyksellä, että yksityishenkilön asemassa oleva Ostaja on maksanut Kohteen hinnan täysimääräisenä ja vastaanottanut Kohteen eikä reklamaatiota ole tehty kohdan 5. mukaisesti tai peruuttamisoikeutta käytetty kohdan 5.5 mukaisesti. Jos Ostaja on myös elinkeinonharjoittaja, Palveluntarjoaja tilittää maksun viipymättä ja viimeistään kolme (3) arkipäivää kohteen vastaanottamisen jälkeen mikäli reklamaatiota ei ole eikä reklamaatiota ole tehty kohdan 5.24 mukaisesti.
  7. Maksut virheisiin liittyen. Palveluntarjoajalla on oikeus pidättää Myyjälle tilittämästään maksusta mahdolliset Myyjän vastuulle kohdan 5.18 mukaisesti kuuluvat Kohteen virheeseen perustuvat vaatimukset.
  8. Etämyynnin peruuttamisoikeus ja kauppahinnan palauttaminen. Elinkeinonharjoittajan asemassa toimiva Myyjä ymmärtää, että mikäli yksityishenkilön asemassa oleva Ostaja käyttää pakottavan kuluttajasuojalain mukaista etämyynnin peruuttamisoikeuttaan sen jälkeen, kun Palveluntarjoaja on jo tilittänyt Kohteen myynnistä saadun maksun Myyjälle, on Myyjä velvollinen palauttamaan maksun viipymättä Palveluntarjoajalle.
  9. Palveluntarjoaja ei ole velvollinen tilittämään Myyjälle Kohteesta vastaanotettavaa maksua kokonaisuudessaan tai osittain ennen kuin maksu on tosiasiassa suoritettu ja Palveluntarjoaja on vastaanottanut maksuvahvistuksen Ostajan Tuotteesta suorittamasta maksusta kolmannen osapuolen tarjoaman Maksupalvelun välityksellä.
  10. Kohteen toimitus. Myyjän tulee huolehtia siitä, että Kohteet ovat Ostajan noudettavissa sovitusta paikasta sovittuna ajankohtana. Myyjä voi tarjota Kohdetta toimitettavaksi joko kuljetuspalvelun kautta (”Kuljetustoimitus”) tai noudettavaksi sovitusta paikasta (”Noutotoimitus”). Myyjän tulee luovuttaa Kohteet Ostajalle tai vaihtoehtoisesti Palvelun kautta tilaamalle kuljetuspalvelun tarjoajalle asianmukaisesti ja turvallisesti pakattuna 5 vuorokauden kuluessa ostohetkestä.
  11. Palveluntarjoaja ei säilytä tai pidä hallussaan Palvelun kautta tilattuja Kohteita poislukien Ostajan noutamatta jäämättä tavarat, kts. kohta 5.15. Palveluntarjoaja ei vastaa Myyjän Palvelun kautta tilaamasta kuljetuspalvelusta tai sen virheistä vaan Myyjän sopimuskumppani on näissä tilanteissa kuljetuspalvelun tarjoaja.
  12. Myyjä ei lähetä Kohdetta ilmoitetussa ajassa. Jos Myyjä ei ole lähettänyt Kohdetta Ostajalle 7 vuorokauden kuluessa ostohetkestä eikä ole sopinut Ostajan kanssa lisäaikaa lähetykselle, kauppa peruuntuu ja Palveluntarjoaja palauttaa kauppasumman Ostajalle. Myyjä on kuitenkin velvollinen maksamaan Palvelumaksun Palveluntarjoajalle.
  13. Myyjä ei järjestä noutomahdollisuutta sovitussa ajassa. Ostajan ja Myyjän sopiessa Kohteen noudosta suoraan Myyjältä, on Myyjä velvollinen luovuttamaan Kohteen sovittuna aikana sovitusta paikasta. Mikäli Myyjä ei luovuta Kohdetta 14 vuorokauden kuluessa ostohetkestä, kauppa peruuntuu ja Palveluntarjoaja palauttaa kauppasumman Ostajalle. Myyjä on kuitenkin velvollinen maksamaan Palvelumaksun Palveluntarjoajalle.
  14. Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, vaaranvastuu Kohteesta siirtyy Myyjältä Ostajalle, kun Kohde on todisteellisesti luovutettu Ostajalle tai kun Ostaja on hakenut Kohteen Noutopisteestä. Jos Ostaja ei hae Kohdetta Noutopisteestä saatuaan siitä ilmoituksen, vaaranvastuu siirtyy Ostajalle kuljetuspalvelun määrittämän noutoajan jälkeen.
  15. Vastuu virheestä Kohteessa. Myyjän tulee tehdä myynti-ilmoitus, joka sisältää Kohteen yksityiskohtaisen ja ajantasaisen Kohdekuvauksen. Myyjä tiedostaa, että Palvelun kautta myytävät Kohteet myydään näiden Ehtojen mukaisesti. Mikäli Palveluntarjoaja joutuu Myyjän Tuotteesta myynti-ilmoituksessa antamien tietojen johdosta tai muusta Myyjästä johtuvasta syystä virhevastuuseen Ostajaa kohtaan ja siten korvausvelvolliseksi, on ePricellä oikeus vaatia vastaavaa korvausta Myyjältä. Palveluntarjoaja ei missään tapauksessa vastaa Myyjälle mahdollisesti koituvista välittömistä vahingoista, ellei vahinko johdu Palveluntarjoajan tahallisesta tai törkeän huolimattomasta toiminnasta. Palveluntarjoaja ei korvaa välillisiä vahinkoja.
  16. Virheellisen Kohteen palautus. Kohteen ollessa virheellinen tai mikäli Palveluntarjoaja evää yksipuolisesti Myyjän Kohteen myymisen Palvelun kautta Myyjästä tai Kohteesta johtuvasta syystä tai Ostaja ei hyväksy Ehtojen vastaista Kohdetta, palautetaan Kohde Myyjälle. Ostaja palauttaa kohteen Myyjälle käyttäen alkuperäistä kuljetuspalvelun tarjoajaa Kohdan 5.19 mukaisesti. Myyjä vastaa Kohteen palautuksen kustannuksista.
  17. Ostajan ja Palveluntarjoajan oikeus purkaa kauppa. Mikäli Myyjän omistus tai hallintaoikeudesta Kohteeseen ilmenee epäselvyyttä, on sekä Palveluntarjoajalla että Ostajalla oikeus purkaa kauppa. Mikäli kauppa puretaan, on Ostajalla ainoastaan oikeus saada Palveluntarjoajan kautta maksettu kauppasumma takaisin Kohteen palauttamista vastaan.
  18. Kohteen palautus Palveluntarjoajan tai Ostajan purkaessa kaupan. Ostaja on aina oikeutettu täysimääräiseen palautukseen Kohteesta maksamastaan kauppasummasta, mikäli Palveluntarjoaja evää yksipuolisesti Myyjän Kohteen myymisen Palvelun kautta Myyjästä tai Kohteesta johtuvasta syystä tai Ostaja ei hyväksy näiden Ehtojen vastaista Kohdetta. Näissä tilanteissa Myyjä on ensisijaisesti velvollinen järjestämään kustannuksellaan Kohteen palautuksen Ostajan hallusta Myyjälle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun Myyjä on vastaanottanut Ostajan tai Palveluntarjoajan ilmoituksen. Mikäli Myyjä ei järjestä määrätyssä ajassa kustannuksellaan Kohteen palautusta Ostajan hallusta, on Palveluntarjoaja toissijaisesti velvollinen kustannuksellaan palauttamaan Kohteen Palveluntarjoajan varastotiloihin.
 1. Palvelun ostoehdot
  1. Rekisteröityminen ja tunnistautuminen. Käyttääkseen Palvelua Ostajan on rekisteröidyttävä palveluun.
  2. Ostajan lisätiedot. Palveluntarjoaja on Finanssivalvontaan rekisteröitynyt maksupalvelun tarjoaja, jolla on velvollisuus tuntea asiakkaansa toimintaa, havaita ja selvittää epäilyttäviä liiketoimia sekä ilmoittaa epäilyistään Rahanpesun selvittelykeskukselle. Ostaja on velvollinen, Palveluntarjoajan niin pyytäessä, toimittamaan lisätietoja itsestään, kaupoistaan ja varojensa alkuperästä.
  3. Kohteen ostaminen. Ostaja on ostanut Kiinteähintaisen kohteen, kun hän on maksanut kauppahinnan Kiinteähintaisesta kohteesta Palveluntarjoajan asiakasvaratilille. Ostaja on ostanut Huutokauppakohteen, kun hänellä on korkein Tarjous kohteesta sen sulkeutuessa. Huutokauppakohteen Ostajalla on velvollisuus maksaa korkein Kohteesta tarjoamansa summa ePrice Oy:n asiakasvaratilille kolmen vuorokauden kuluessa Kohteen sulkeutumisesta. Palveluntarjoaja luovuttaa Kauppahinnan Myyjälle vasta sen jälkeen, kun Ostaja on vastaanottanut tuotteen eikä ole peruuttanut kauppaa kohdassa 5.6 esitetyllä tavalla tai reklamoinut Kohteesta kohdan 5.24 mukaisesti.
  4. Kauppahinnan palauttaminen Ostajalle, jos Ostaja ei saa Kohdetta. Mikäli Myyjä ei järjestä Ostajalle Kohteen noutomahdollisuutta (kohta 4.10) 14 päivän kuluessa Ostopäivästä tai Kohde ei saavu sovittuun Noutopisteeseen 30 päivän kuluessa Ostopäivästä, kauppa peruuntuu automaattisesti ja Palveluntarjoaja palauttaa Kauppahinnan Ostajalle viipymättä ja viimeistään kolmen (3) arkipäivän kuluessa kaupan peruuntumisesta.
  5. Yksityishenkilön asemassa olevalla Ostajalla on kuluttajansuojalain (1978/38, muutoksineen) mukainen etämyynnin peruuttamisoikeus ainoastaan tilanteissa, joissa Palvelussa myytävän Kohteen Myyjänä toimii elinkeinonharjoittaja. Kuluttajasuojalain mukainen etämyynnin peruuttamisoikeus ei koske elinkeinonharjoittajan asemassa olevaa Ostajaa riippumatta siitä, onko Myyjänä yksityishenkilö tai elinkeinonharjoittaja. Kuluttajasuojalain mukainen etämyynnin peruuttamisoikeus ei myöskään koske yksityishenkilön asemassa olevaa Ostajaa, mikäli Palvelussa myytävän Kohteen Myyjänä toimii toinen yksityishenkilö.
  6. Ilmoitus peruuttamisoikeuden käyttämisestä. Yksityishenkilön asemassa olevan Ostajan on ilmoitettava Palveluntarjoajalle peruuttamisoikeuden käyttämisestä neljäntoista (14) päivän kuluessa Kohteen noutohetkestä. Peruuttamisaika alkaa kulua siitä päivästä, kun Ostaja tai tämän edustaja saa ostamansa Kohteen haltuunsa. Peruuttamisilmoitus tulee tehdä Huuto.net-palvelussa tai ottamalla yhteyttä Huuto.net palvelun asiakaspalveluun.
  7. Kohteen palauttaminen oston peruuttamisen jälkeen. Peruutetun oston jälkeen yksityishenkilön asemassa olevan Ostajan tulee omalla kustannuksellaan, ellei Myyjän kanssa ole sovittu toisin, lähettää Kohde, ensisijaisesti alkuperäistä kuljetuspalvelua käyttäen, Myyjälle neljäntoista (14) päivän kuluessa peruuttamisilmoituksen tekemisestä. Kuljetuskustannukset vähennetään palautettavasta kauppasummasta. Jos Ostaja ei lähetä Kohdetta 14 vuorokauden kuluessa Palveluntarjoaja tilittää kauppasumman Myyjälle. Jos Ostaja palauttaa Kohteen muualla tavalla, tulee Ostajan ilmoittaa sähköpostitse Huuto.netin asiakaspalveluun palautuksen tapahtuneen. Palautusilmoituksessa on mainittava kohdenumero ja palautusaika. Jos ilmoitusta ei tehdä 14 vuorokauden kuluessa peruuttamisilmoituksen tekemisestä, Palveluntarjoaja tilittää kauppasumman Myyjälle. Peruuttava Ostaja kantaa riskin Kohteen vahingoittumisesta tai häviämisestä, kunnes Kohde on toimitettu takaisin Myyjälle. Ostajan tulee paketoida ja käsitellä Kohdetta siten, ettei se vahingoitu kuljetuksen aikana.
  8. Kauppahinnan palauttaminen Ostajalle Ostajan peruutettua kaupan. Kauppahinta palautetaan viimeistään 10 päivän sisällä siitä kun palautettava kohde on ollut Myyjän noudettavissa. Palautettavasta summasta vähennetään Kohteen mahdollinen arvonaleneminen, joka on johtunut Kohteen käyttöönotosta Ostajan toimesta. Käyttöönottona ei pidetä Kohteen käsittelyä ainoastaan sen luonteen, ominaisuuksien ja toimivuuden toteamiseksi. Mikäli Kohteen palauttaminen tapahtuu Palveluntarjoajan palautusohjeiden mukaisesti vähennettään palautettavasta summasta palautuskustannukset. Kauppahinnan takaisinmaksu Palveluntarjoajan kautta tapahtuu samassa muodossa ja samalle tilinumerolle, jota on käytetty ostossa.
  9. Kohteen hinta. Kohteiden hinnat kuljetuskustannuksineen ja muine näiden Ehtojen nojalla perittävine maksuineen on ilmoitettu euroina osana Myyjän tuottamaa myynti-ilmoitusta. Hinnat voivat muuttua aika ajoin.
  10. Palveluntarjoaja veloittaa Myyjältä Palkkion ja siihen sisältyvät arvonlisäverot Kohteen hinnasta. Palveluntarjoajan kulloinkin veloittamat Palkkiot on ilmoitettu Palveluntarjoajan verkkosivuilla. Kohteiden hintoihin sisältyy Myyjän Palveluntarjoajalle maksama Palvelumaksu ja siihen sisältyvät arvonlisäverot. Kuljetuskustannukset ja muut näiden Ehtojen mukaan perittävät maksut ovat eritelty myynti-ilmoituksessa.
  11. Kauppahinnan maksaminen. Ostaja maksaa Kohteen tilauksen yhteydessä yhdellä Palveluntarjoajan tarjoamista maksutavoista. Palveluntarjoaja vastaanottaa Ostajan tekemän maksun Myyjän lukuun kolmannen osapuolen tarjoaman maksupalvelun välityksellä.
  12. Kohteen toimitus. Ostajan Palvelusta tilaamat Kohteet toimitetaan Ostajalle suoraan Myyjältä. Kohteen luovutuspaikka- ja ajankohta sovitaan Myyjän ja Ostajan välillä erikseen. Ostaja voi vaihtoehtoisesti valita toimituksen joko kuljetustarjoajan välityksellä (”Kuljetustoimitus”) tai Myyjän toimesta (”Noutotoimitus”).
  13. Palveluntarjoaja ei säilytä tai pidä hallussaan Palvelun kautta tilattuja Kohteita poislukien Ostajan noutamatta jäämättä tavarat, kts. kohta 5.15. Palveluntarjoaja ei vastaa Ostajan Palvelun kautta tilaamasta kuljetuspalvelusta tai sen virheistä vaan Ostajan sopimuskumppani on näissä tilanteissa kuljetuspalvelun tarjoaja.
  14. Ostaja ei hae Kohdetta (Kuljetustoimitus). Ostajan on haettava Kohde Noutopisteestä (Kuljetustoimitus) (7) päivän kuluessa. Mikäli Ostaja ei vastaanota Palvelusta tilattua Kohdetta, siirtyy Kohde näissä tilanteissa Palveluntarjoajan varastotiloihin. Palveluntarjoaja varastoi Kohdetta Ostajan puolesta kuudenkymmenen (60) päivän ajan, jolloin Ostajalla on mahdollisuus noutaa Kohde Palveluntarjoajan varastotiloista tai hyödyntää kustannuksellaan Palvelun kautta valittavaa kuljetuspalvelun tarjoajaa. Palveluntarjoajalla on oikeus saada Ostajalta kohtuullinen lisäkorvaus niistä kustannuksista, joita Kohteen varastoimisesta ja kuljettamisesta on aiheutunut.
  15. Noutamatta jääneen Kohteen myynti ja varastointikustannukset. Mikäli Ostaja ei mainitun kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa ole noutanut Kohdetta Palveluntarjoajan varastosta tai järjestänyt Kohteen kuljetusta, Palveluntarjoaja myy Kohteen niiden määräyksien mukaisesti, jotka ilmenevät laista elinkeinonharjoittajan oikeudesta myydä noutamatta jäänyt esine (1988/688, muutoksineen). Myyntihinta käytetään ensisijaisesti kattamaan ne kulut, jotka aiheutuvat myynnistä ja ulkoisen varastointi-/huolintayrityksen saatavista ja näiden jälkeen kattamaan Palveluntarjoajan saatavat Ostajalta. Mahdollinen ylijäävä summa maksetaan Ostajalle.
  16. Ostaja ei hae Kohdetta (Noutotoimitus). Ostajan ja Myyjän sopiessa Kohteen noudosta suoraan Myyjältä, on Ostaja velvollinen noutamaan Kohteen sovittuna aikana sovitusta paikasta. Mikäli Ostaja ei nouda Kohdetta 14 vuorokauden kuluessa ostohetkestä, kauppa peruuntuu ja Palveluntarjoaja palauttaa kauppasumman Ostajalle. Mikäli Ostaja ei toistuvasti hae Kohdetta Noutotoimituskaupoissa, Palveluntarjoajalla on oikeus sulkea Ostaja palvelusta.
  17. Virhe Kohteessa. Palvelusta tilattavat Kohteet myydään Kohdekuvauksen mukaisesti sellaisena kuin ne ovat kaupantekohetkellä. Kohdekuvauksen on sisällettävä kaikki olennaiset tiedot Kohteesta, joista Myyjän voidaan olettaa tienneen kaupantekohetkellä. Olennaisten tietojen kertomatta jättämistä pidetään Kohteen virheenä. Kohteen kunto kuvaillaan lyhyesti Myyjän tuottaman myynti-ilmoituksen yhteydessä. Myyjä ei vastaa vaurioista, puutteista tai poikkeavuuksista, joiden ei voida olettaa olleen Myyjän tiedossa kaupantekohetkellä. Ostajan on syytä huomioida, että Kohteen todellinen ulkonäkö voi poiketa siitä, mitä ilmenee kuvista sekä miltä Kohde näyttää tietokoneen näyttöpäätteellä, varsinkin väriominaisuuksien osalta. Kohteesta annetut tiedot esimerkiksi Kohteen tekijästä, aitoudesta, iästä, käytetystä tekniikasta, kunnosta tai alkuperästä, kuten myös tiedot Kohteen yleisestä kunnosta, aiemmista vaurioista tai korjauksista perustuvat Myyjällä olevaan tietoon Kohteesta, mutta tiedoissa saattaa ilmetä virheitä. Myyjä ei vastaa vaurioista ja virheellisyyksistä, jotka ovat Kohteelle ominaisia, esim. luonnollisesta kulumisesta, vaurioista, vioista ja puutteista, kankaiden kiinnityksistä, kehysten kunnosta, materiaalien luonnollisista muutoksista, kuten paperien haalistumisesta ja puun halkeilemisesta.
  18. Myyjän virhevastuu. Huuto Turva-palvelu tarjoaa Ostajalle mahdollisuuden reklamoida Huuto.net-palvelussa yhden vuorokauden sisällä Ostajan saatua Kohteen haltuun. Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta seuraa, jos Kohteessa on virhe tai puute, Kohde palautetaan alkuperäisellä kuljetuspalvelulla Myyjälle Myyjän kustannuksella ja Palveluntarjoaja palauttaa kauppahinnan Ostajalle. Myyjän virhevastuu Ostajalle rajoittuu enimmillään siihen, mitä Ostaja on suorittanut kaupanteon yhteydessä. Myyjä ei täten koskaan vastaa suorista tai epäsuorista vahingoista, joita Ostajalle voi aiheutua. Edellä mainittu ei rajoita Myyjän oikeutta tai Ostajan ja Myyjän mahdollisuutta sopia: (i) virheen korjaamisesta; (ii) Kohteen vaihtamisesta; (iii) hinnanalennuksesta, joka vastaa virhettä; tai (iv) kaupan purkamisesta Huuto Turva-palvelun ulkopuolella.
  19. Virheellisen Kohteen palautus. Ostajan reklamoidessa Kohteesta tai mikäli Palveluntarjoaja evää yksipuolisesti Myyjän Kohteen myymisen Palvelun kautta Myyjästä tai Kohteesta johtuvasta syystä, on Ostaja velvollinen lähettämään Kohteen Myyjälle alkuperäistä kuljetuspalvelua käyttäen 7 vuorokauden kuluessa siitä kun Palveluntarjoaja on lähettänyt Ostajalle palautusohejeet. Myyjä vastaa palautuskustannuksista. Mikäli Ostaja ei lähetä Kohdetta 7 vuorokauden kuluessa, reklamaatio peruuntuu ja Kauppasumma tilitetään myyjälle.
  20. Ostajan ja Palveluntarjoajan oikeus purkaa kauppa. Mikäli Myyjän omistus tai hallintaoikeudesta Kohteeseen ilmenee epäselvyyttä, on sekä Palveluntarjoajalla että Ostajalla oikeus purkaa kauppa. Mikäli kauppa puretaan, on Ostajalla ainoastaan oikeus saada Palveluntarjoajan kautta maksettu kauppasumma takaisin Kohteen palauttamista vastaan.
  21. Kohteen palautus Palveluntarjoajan tai Ostajan purkaessa kaupan. Ostaja on aina oikeutettu täysimääräiseen palautukseen Kohteesta maksamastaan kauppasummasta, mikäli Palveluntarjoaja evää yksipuolisesti Myyjän Kohteen myymisen Palvelun kautta Myyjästä tai Kohteesta johtuvasta syystä tai Ostaja ei hyväksy näiden Ehtojen vastaista Kohdetta. Näissä tilanteissa Myyjä on ensisijaisesti velvollinen järjestämään kustannuksellaan Kohteen palautuksen Ostajan hallusta Myyjälle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun Myyjä on vastaanottanut Ostajan tai Palveluntarjoajan ilmoituksen. Mikäli Myyjä ei järjestä määrätyssä ajassa kustannuksellaan Kohteen palautusta Ostajan hallusta, on Palveluntarjoaja toissijaisesti velvollinen kustannuksellaan palauttamaan Kohteen Palveluntarjoajan varastotiloihin.
  22. Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta seuraa, Ostajan on reklamoitava mahdollisista virheistä välittömästi sen jälkeen, kun Ostaja on huomannut tai Ostajan olisi pitänyt huomata ne, kuitenkin viimeistään: (i) välittömästi Kohteen vastaanoton yhteydessä, jos Ostaja noutaa Kohteen itse (”Noutotoimitus”); (ii) yhden (1) vuorokauden kuluessa Kohteen noutamisesta, jos Kohde toimitetaan kolmannen osapuolen noutopisteeseen (”Kuljetustoimitus”). Reklamaatio tulee tehdä Huuto.net-palvelussa.
  23. Reklamaatio Reklamaatioajan jälkeen. Mikäli Ostaja laiminlyö reklamaatiovelvollisuuden ei Ostajalla ole oikeutta esittää vaatimuksia Kohteen virheen perusteella Palveluntarjoajan välityksellä.
  24. Reklamaation tekeminen. Ostajan tulee esittää reklamaatiot ja muut Kohteisiin liittyvät vaateet Palveluntarjoajan Huuto.net-palvelussa.
  25. Kauppahinnan palauttaminen Ostajalle, Ostajan reklamoitua Kohteesta. Mikäli Ostaja on reklamoinut tuotteesta ja palauttanut Kohteen Myyjälle Palveluntarjoajan Ehtojen mukaisesti, palauttaa Palveluntarjoaja Kauppahinnan Ostajalle viipymättä ja viimeistään kolmen (3) arkipäivän kuluttua Myyjän saatua palautettu Kohde haltuunsa tai viimeistään kymmenen (10) päivän kuluttua siitä kun Kohde on ollut Myyjän noudettavissa.
 1. Palveluntarjoajan oikeudet ja vastuu
  1. Palveluntarjoaja on Finanssivalvontaan rekisteröitynyt maksupalvelun tarjoaja, joka noudattaa toiminnassaan maksupalvelulakia.
  2. Palveluntarjoaja tarjoaa Palvelun Käyttäjille kauppapaikan, joka on lähtökohtaisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa. Palveluntarjoajalla on kuitenkin oikeus ottaa Palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon, asennuksen, muutostyön, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden, järjestelmän liiallisen kuormituksen tai muun vastaavan syyn vuoksi.
  3. Palveluntarjoajalla on oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa osia Palvelusta sekä muuttaa Palvelun maksuttomia osioita maksullisiksi tai lopettaa Palvelun ylläpitäminen osittain tai kokonaisuudessaan. Palveluntarjoaja pyrkii, silloin kuin se on kohtuudella mahdollista, tiedottamaan Palvelussa tapahtuvista, Käyttäjän kannalta olennaisista muutoksista ja katkoksista Käyttäjälle etukäteen Palvelun välityksellä tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla. Muutokset astuvat voimaan heti kun ne on toteutettu.
  4. Palveluntarjoaja ei anna mitään suoranaisia tai välillisiä takeita Palvelun toiminnasta tai ominaisuuksista eikä takaa, että Palvelu toimii käyttökatkoitta ja virheettömästi.
  5. Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelun sisällöstä tai sen oikeellisuudesta lukuun ottamatta Palveluntarjoajan itse tuottamaa tietosisältöä. Palveluntarjoaja ei näin ollen vastaa mm. Käyttäjätietojen oikeellisuudesta, Käyttäjien Palvelussa ilmoittamista Kohteista, Kohteiden virheettömyydestä taikka laillisuudesta, Käyttäjän ilmoittamien tietojen oikeellisuudesta tai siitä onko Käyttäjä oikeustoimikelpoinen tekemään myynti- tai ostotarjouksia.
  6. Palveluntarjoaja ei ole kaupan osapuoli. Kaupankäynti Palvelussa tapahtuu Käyttäjien kesken ja vastuu kaupasta ja sen toteutumisesta on Palvelun Käyttäjillä. Palveluntarjoaja ei vastaa oikeudettomasti tapahtuneesta myynnistä kolmannelle osapuolelle.
  7. Palveluntarjoaja ei vastaa mistään vahingoista tai muista haitallisuuksista, joita virheelliset tai riittämättömät Käyttäjätiedot mahdollisesti aiheuttavat Käyttäjälle tai kolmansille osapuolille.
  8. Palveluntarjoaja ei ole missään tilanteessa korvausvelvollinen välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka liittyvät millään tavalla Palveluun tai sen käyttämiseen, tietoon tai ilmoituksiin, joita Palvelun välityksellä on saatavilla. Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa Palvelun käyttämisen tai siinä esiintyvien toimintahäiriöiden, teknisten vikojen, haitallisten ohjelmistojen, linkkien tai katkosten Käyttäjälle tai kolmansille aiheuttamista vahingoista.
  9. Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa Palvelusta aineisto, jonka myymisen Palvelussa Palveluntarjoaja on kieltänyt tai joka Palveluntarjoajan näkemyksen mukaan on lain tai hyvän tavan vastainen, sopimaton, virheellinen taikka haitallinen tai vahingollinen Palveluntarjoajalle, Käyttäjille tai kolmannelle osapuolelle.
  10. Palveluntarjoajalla on oikeus sulkea Käyttäjän Käyttäjätunnus ja /tai Kukkaro Käyttäjän toimiessa näiden Käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaisesti taikka mikäli Käyttäjä ei ole kirjautunut Palveluun kahteentoista (12) kuukauteen.
  11. Palvelu on suojattu tekijänoikeudella Suomen lainsäädännön mukaisesti. Palvelu voi sisältää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla immateriaalioikeudella suojattua aineistoa. Käyttäjällä ei ole ilman Palveluntarjoajan tai muun oikeudenhaltijan nimenomaista kirjallista lupaa levittää, julkaista, kopioida, saattaa yleisön saataville tai muuten kaupallisesti hyödyntää suojattua materiaalia taikka muodostaa Palvelusta tai sen osasta toista teosta, tietokantaa tai Palvelua.
  12. Käyttäjä luovuttaa Palveluntarjoajalle kaikki nykyiset ja tulevat taloudelliset oikeudet Palveluun toimittamaansa materiaaliin. Palveluntarjoaja voi luovuttaa edellä tarkoitetut oikeudet edelleen sekä muuttaa tai muokata Palvelun sisältämää aineistoa (ml. Kohteet) harkintansa mukaan, esim. Palveluun ja Kohteisiin kohdistuvien väärinkäytösten ehkäisemiseksi. Käyttäjälle jää Palveluntarjoajasta riippumaton käyttöoikeus Palveluun toimittamiinsa Kohteisiin. Muutoin Palvelussa esiintyvän aineiston (ml. mm. Kohteet ja arvostelut) Palvelun ulkopuolinen käyttäminen (ml. kopiointi) tai julkaisu kaupallisessa tai muussa tarkoituksessa on kielletty ilman Palveluntarjoajan nimenomaista suostumusta.
  13. Palveluntarjoaja voi nauhoittaa asiakaspuheluita sisäistä koulutusta varten.
  14. Palveluntarjoaja voi periä Maksullisesta Palvelusta liittymismaksun sekä Palvelun käytön mukaan määräytyvän, aikaan sidotun taikka muulla tavoin määräytyvän maksun. Palveluntarjoaja voi muuttaa Palvelun hintaa ja hinnoitteluperusteita sekä muuttaa maksuttoman Palvelun maksulliseksi tai päinvastoin. Voimassa olevat hinnat ja hinnoitteluperusteet ovat kulloinkin nähtävissä Palvelun sivuilla.
  15. Palveluntarjoaja laskuttaa Maksullisesta Palvelusta sähköisesti, lähettäen linkin maksua varten sekä Käyttäjän sähköpostiin että Käyttäjän Palvelussa sijaitsevalle omalle sivulle. Käyttäjä voi maksaa maksun verkkopankissa, luottokortilla tai Huuto.net -kukkarosta. Maksun myöhästyessä Palveluntarjoajalla on oikeus lähettää Käyttäjälle muistutuslasku sekä periä Käyttäjältä viivästyskorko ja muistutusmaksu. Palveluntarjoaja voi myös siirtää saatavan perintätoimiston perittäväksi. Lisäksi Palveluntarjoajalla on oikeus estää Käyttäjän pääsy Palveluun tai katkaista Käyttäjän tilaamat Maksulliset Palvelut sekä lopettaa Käyttäjän tuotteiden myynti.
 1. Käyttöehtojen muuttaminen
  1. Palveluntarjoajalla on oikeus yksipuolisesti muuttaa näitä Käyttöehtoja ilmoittamalla siitä Käyttäjälle sähköpostitse tai Palvelun välityksellä. Muutokset tulevat voimaan välittömästi ilmoituksen tekemisestä. Käyttäjä hyväksyy Käyttöehtoihin tehdyt muutokset käyttämällä Palvelua.
  2. Saatuaan muutoksista tiedon Käyttäjä voi irtisanoa sähköpostitse tai Palvelun välityksellä koko sopimuksen päättymään ennen muutoksen voimaantuloa.
 1. Sopimuksen voimassaolo ja päättyminen
  1. Käyttäjän ja Palveluntarjoajan välinen sopimus tulee voimaan Käyttäjän hyväksyessä nämä Käyttöehdot ja Palveluntarjoajan myöntäessä Käyttäjälle käyttöoikeuden Palveluun.
  2. Näitä ehtoja sovelletaan Kohdekohtaisesti ja sopimus päättyy Kauppahinnan suorittamiseen Myyjälle tai sen palauttamiseen Ostajalle. Mahdolliset velkasuhteet jäävät voimaan sopimuksen päätyttyä.
  3. Osapuolet vapautuvat sopimuksen mukaisista velvoitteistaan siksi ajaksi ja siinä laajuudessa, kun sopimusvelvoitteiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä. Vapauttamisperusteeksi katsotaan sellainen sopimuksen täyttämisen estävä ja sopimuksen syntymisen jälkeen sattunut epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, joka on sopimuspuolista riippumaton, ja jonka vaikutuksia ei voida kohtuudella välttää tai voittaa. Tällainen tapahtuma on esim. sota, kapina, pakko-otto tai takavarikko yleiseen tarpeeseen, energiajakelun keskeytys, työselkkaus, tulipalo, ukonilma tai muu luonnonilmiö tai muu vaikutuksiltaan vastaava ja epätavallinen Käyttäjästä tai Palveluntarjoajasta riippumaton syy.
 1. Sopimuksen siirtäminen
  1. Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää sopimus kolmannelle, mikäli siirtäminen liittyy siihen, että Palveluntarjoaja, Palvelu tai sen osa myydään taikka siihen, että Palvelun tuottaja tai välittäjä muuttuu.
  2. Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää sopimusta. Käyttäjä erityisesti tiedostaa, että Käyttöoikeus on henkilökohtainen, eikä sitä saa luovuttaa kolmannelle.
 1. Evästeet
  1. Palvelussa käytetään evästeitä tietosuojalausekkeessa kuvatuin tavoin. Evästekäytännöt ja tietosuojalauseke
 1. Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu
  1. Palveluun ja näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, pois lukien lainvalintaa koskevat säännökset.
  2. Palveluntarjoajan ja Käyttäjän väliset mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla. Mikäli osapuolet eivät pääse asiassa sovintoon, riita ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Mikäli riitakysymys kuitenkin koskee sekä markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaa asiaa (esimerkiksi immateriaalioikeuksien loukkaus) että näihin Käyttöehtoihin liittyvää asiaa, riita ratkaistaan markkinaoikeudessa. Asiakas voi nostaa kanteen myös sen paikkakunnan alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on kotipaikka. Kuluttajan on myös mahdollista saattaa riita-asia kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Lisätietoa tästä www.kuluttajariita.fi.
 1. Huuto.net-markkinapaikan yhteystiedot

  ePrice Oy
  Itämerenkatu 23
  00180 Helsinki